Zawód – adwokat

Zmiana regulaminu SN: Kolegium SN negatywnie o prezydenckim projekcie

&lt![CDATA[

Prezydencki projekt zmiany rozporządzenia – Regulamin Sądu Najwyższego wpłynął do SN na przełomie kwietnia i maja.

Zgodnie z przepisami prezydent ustala w tym regulaminie m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN. Według projektu liczba stanowisk sędziego SN miałaby zostać zwiększona ze 120 do 125. „Jedno stanowisko sędziowskie miałoby przybyć w Izbie Cywilnej, zaś w Izbie Karnej oraz Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po dwa” – informowano.

„Nowelizacja uzasadniona jest przede wszystkim potrzebą usprawnienia postępowania przed SN. Znaczne obciążenie sprawami powoduje konieczność zwiększenia liczby stanowisk sędziego SN” – głosi uzasadnienie tego projektu.

W opinii Kolegium SN przekazanej PAP przez zespół prasowy tego sądu zaznaczono jednak, że przyczyn znacznego obciążenia sprawami w niektórych izbach SN „należy upatrywać nie tyle w niedostatecznej liczbie stanowisk sędziowskich, co w niewłaściwym ukształtowaniu zakresu ich kognicji”, dokonanym przez ustawę o SN. „W jej wyniku obciążenie sędziów orzekających w poszczególnych izbach jest nierównomierne. Przykładowo, o ile w 2018 r. wpływ spraw do Izby Cywilnej wynosił łącznie 5237 spraw, do Izby Karnej – 3551, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2403, o tyle do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od 3 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – 293” – głosi opinia.

„Proponowane zwiększenie liczby sędziów SN do 125 sprawi jednocześnie, że polski SN stanie się jednym z największych na świecie” – dodano. W opinii wskazano m.in., że w austriackim SN orzeka 60 sędziów, w belgijskim – 16, czeskim – 67, we francuskim – 85 oraz 40 zastępców, w hiszpańskim – 74, w holenderskim – 36, irlandzkim – 12, a litewskim – 37.

Jak zaznaczyło Kolegium SN W Unii Europejskiej jedynie włoski Najwyższy Sąd Kasacyjny liczy więcej sędziów niż polski SN – ok. 350 członków – przy czym liczba ta obejmuje także prokuratorów, którzy włączeni są w strukturę tego sądu. „Takie rozwiązanie jest jednak krytykowane. W literaturze wprost wskazuje się, że tak duża liczba sędziów, w przeciwieństwie do krajów, w których liczba sędziów jest stosunkowo nieduża, prowadzi nieuchronnie do istotnych rozbieżności w orzecznictwie” – wskazano w opinii.+

Wskazano również, że już obecnie „sytuacja lokalowa” siedzibie SN przy pl. Krasińskich w Warszawie „znacznie utrudnia zapewnienie sędziom SN warunków pracy odpowiednich do rangi sprawowanego przez nich urzędu”. „Dalsze zwiększenie liczby stanowisk pogłębi jedynie istniejące w tym zakresie problemy” – oceniono.

Kolegium SN przypomniało także, że pięcioro kandydatów na sędziów SN – wskazanych jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa – oczekuje zaś na zaprzysiężenie przez prezydenta. „Deklarowana przez projektodawcę potrzeba usprawnienia postępowania przed SN może być zatem zaspokojona bez zmiany liczby stanowisk sędziowskich” – głosi opinia Kolegium SN.

Kolegium Sądu Najwyższego tworzą I prezes SN, prezesi SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb SN na okres trzech lat.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes