Zawód – adwokat

Wyrazy poparcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie dla sędziów sądów niższych instancji

&lt![CDATA[

Według nich decyzje podjęte przez prezes SO po objęciu tej funkcji „w sposób jednoznaczny wpisują się w proces ograniczania niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

„Podzielamy pogląd, że dokonane przez panią prezes zmiany kadrowe na stanowiskach przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych oraz ich zastępców były merytorycznie nieuzasadnione, a podyktowane względami ambicjonalnymi” – napisali sędziowie apelacyjni w uchwale, która została przyjęta 30 głosami za, przy jednym przeciwnym.

Zebranie sędziów SA oceniło, że podjęte w tym zakresie decyzje dezorganizują pracę sądów i stwarzają ryzyko dla prawidłowego ich funkcjonowania. Wynika to – wskazali sędziowie SA – z odwoływania osób funkcyjnych bez wskazania ich następców, jak też wskazywania jako następców osób, które dotychczasowym sposobem pracy nie wykazały, by posiadały wystarczające kompetencje i autorytet dla sprawowania funkcji kierowniczych.

„Zdecydowany sprzeciw budzą próby wywierania na sędziów nacisku poprzez grożenie im postępowaniami dyscyplinarnymi, dla wymuszenia rezygnacji ze sprawowanej funkcji bądź zmuszenia do obejmowania oznaczonych stanowisk” – napisano w uchwale.

Sędziowie apelacyjni uznali, że wprowadzone przez prezes Pawełczyk–Woicką ograniczenia dostępu mediów do budynku sądu i wypowiedzi sędziów „zagrażają wartościom konstytucyjnym”.

„Te oraz inne działania pani prezes podają w wątpliwość jej kompetencje dla sprawowania zajmowanej przez nią funkcji. Zauważamy wysoki stopień zaangażowania pani Dagmary Pawełczyk–Woickiej w działania, które wielokrotnie ocenialiśmy jako naruszające wartości składające się na etos zawodu sędziego” – napisano w uchwale.

W ubiegły czwartek zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wyraziło wotum nieufności wobec prezes Pawełczyk-Woickiej i wezwało ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. W przyjętej uchwale sędziowie ocenili, że przyjęcie przez nią funkcji prezesa SO w Krakowie nastąpiło „wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa”.

W piątek szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnił, że ma pełne zaufanie do Pawełczyk-Woickiej i tej części sędziów, którzy z nią współpracują. „I po to są przeprowadzone reformy, dlatego państwo prawa w Polsce działa, że każdy zna swoją rolę. Sędzia jest od sądzenia, wydawania niezawisłych wyroków i na to bardzo liczę, jeżeli chodzi o działania wszystkich sądów w Polsce” – powiedział wówczas minister sprawiedliwości.

Podkreślił, że każdy sędzia w Polsce musi przestrzegać obowiązującego porządku prawnego, także tych przepisów, które formułują zasady powoływania prezesów sądów.

Jak poinformowano w biurze prasowym SO, prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka od czwartku do 11 czerwca przebywa na urlopie.

Dagmara Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie od 9 stycznia; została powołana na to stanowisko przez ministra Ziobrę.

Poprzednia prezes Beata Morawiec, odwołana przez ministra z końcem listopada ub.r., złożyła pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze dotyczący naruszenia jej dóbr osobistych i godności sprawowanego urzędu.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes