Zawód – adwokat

Wybory samorządowe 2018: Jak liczyć mandaty w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

&lt![CDATA[
Na czym polega metoda d’Hondta?

System d’Hondta polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne – pod uwagę brane są wyłącznie te komitety, które przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone. Metoda ta zaliczana jest do grupy, tzw. formuł największych średnich (highest average). Została opracowana przez belgijskiego matematyka Victora d’ Hondta.

Wykorzystanie metody d’Hondta w praktyce

Poniżej przedstawiono przykładowy przebieg podziału mandatów w wyborach samorządowych. 

W wyborach uczestniczą komitety A,B,C. Każdy z nich przekroczył próg wyborczy, otrzymując odpowiednio: 26000, 18000 i 15000  głosów. Obsadzenia wymaga 5 mandatów. 

Podział mandatów według metody d’Hondtadzielnikkomitet Akomitet Bkomitet C            126000   1800015000            21300090007500            3866660005000            4650045003750            5520036003000uzyskane mandaty221

System d’Hondta jest korzystniejszy dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie w radzie stabilnej większości, ale jednocześnie ogranicza proporcjonalność wyborów.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes