Zawód – adwokat

Wniosek o wyłączenie sędziego tylko zgodnie z procedurą

&lt![CDATA[

Wątpliwości członków NRA wzbudził ostatni akapit uchwały przyjętej przez stołeczny organ samorządu zawodowego 21 kwietnia 2018 r.:„Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych, apelujemy do pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków o wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych sprawach .Wnioski te będą zgodnie z obowiązującym procedurami rozstrzygać sędziowie dotychczasowi. Tym samym zapobiegniemy praktycznym skutkom niekonstytucyjnych ustaw i zabezpieczymy istotne interesy klientów zagrożone orzekaniem przez osoby, które nie dają gwarancji niezawisłego działania oraz których rozstrzygnięcia mogą być kwestionowane ze względu na nielegalność wyboru.”

Uchwała od razu wywołała wiele głosów krytycznych – pojawiły się nawet głosy wzywające NRA do jak najszybszego jej uchwalenia. Zarzucano jej polityczny charakter (o jej przyjęcie wnioskował mec. Roman Giertych) oraz nawoływanie adwokatów do działań sprzecznych z prawem.

Fakt, że kandydatura danego sędziego została wskazana Prezydentowi przez KRS, którego sposób wyboru budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, nie jest bowiem przesłanką wyłączenia tego sędziego. Możliwości takiej nie przewiduje ani procedura cywilna, ani karna.

Naczelna Rada Adwokacka wskazała, że wyłącznym powodem uchylenia uchwały jest właśnie sugerowanie adwokatom podejmowania działań nie mających oparcia w przepisach jest sprzeczne m.in. z art. 1 ust. 3 (adwokat podlega w swojej działalności tylko ustawom) oraz art. 5 (określającym treść przysięgi adwokackiej) ustawy prawo o adwokaturze.

Z kolei jako podstawę prawną uchylenia uchwały podano art. 14 ust. 3 i art. 58 pkt. 1a tego aktu, pozwalające NRA uchylać sprzeczne z prawem uchwały zgromadzeń izb, w terminie 6 miesięcy od ich dostarczenia, na wniosek Prezydium NRA. Jednocześnie NRA podkreśliła, że rozumie intencje Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, jakie towarzyszyły przyjęciu rzeczonej uchwały. Nie odniesiono się do pozostałych jej akapitów oraz zarzutów o politycznym charakterze uchwały.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes