Zawód – adwokat

Wiemy, kiedy TSUE rozpatrzy pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[

Chodzi o pytania prejudycjalne, które Sąd Najwyższy przesłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2 sierpnia.

Strona polska i wszystkie zainteresowane udziałem w tej sprawie
państwa – jak podało źródło – dostały czas do 20 listopada na zgłaszanie
uwag.

Sprawa ma zostać rozpatrzona w trybie przyspieszonym.

W postanowieniu z 2 sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań
prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o
SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan
spoczynku. Pytania zostały zadane na tle rozpoznawanej przez SN sprawy,
która „dotyczyła obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych w
sytuacji, kiedy Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji”.

W powiększonym składzie orzekającym w tamtej sprawie znalazł się
jeden sędzia, który przekroczył już 65. rok życia i co do którego trwała
procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym
umożliwianiem mu dalszego orzekania. Wystosowane w związku z tym
pytania dotyczą zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako
zasad prawa unijnego w kontekście nowej ustawy o SN oraz unijnego zakazu
dyskryminacji ze względu na wiek.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła wówczas, że działanie Sądu
Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów
ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera
skutków wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu.

W końcu sierpnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji, na podstawie
których SN zawiesił niektóre przepisy nowej ustawy o SN. Jak wtedy
przekazano, prokurator generalny uznał, że skierowanie przez SN pytań
prejudycjalnych do TSUE oraz zawieszenie stosowania niektórych przepisów
ustawy o SN to „rażące przekroczenie kompetencji” przez SN.

Z kolei w pierwszej połowie września SN wystosował do TSUE dwa
kolejne pytania prejudycjalne. Zapytał m.in. czy Izba Dyscyplinarna SN
jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa europejskiego.
19 września natomiast SN wystosował trzy kolejne pytania prejudycjalne w
sprawie m.in. niezależności sędziów SN. W odniesieniu do wszystkich
tych pytań SN również wystąpił o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Niezależnie od SN pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie
niezawisłości sędziowskiej w kontekście wprowadzanych w Polsce zmian
oraz gwarancji niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów
zadały również w ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Okręgowy w
Warszawie.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes