Zawód – adwokat

Kiedy można wstrzymać egzekucję komorniczą?

Do wstrzymania egzekucji komorniczej dochodzi wtedy, gdy dłużnik składa wiarygodny dowód na piśmie, że spełnił wszystkie roszczenia lub wierzyciel zgodził się na zwłokę w ich realizacji.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej ma również miejsce, gdy na samym jej początku osoba zadłużona (a także małżonek lub małżonka) postawi zarzut na podstawie umowy małżeńskiej przeciw dokonaniu czynności egzekucyjnej. Wtedy dłużnik musi okazać powyższą umowę majątkową. Osoba zapożyczona musi także udowodnić na piśmie, że wierzyciel wiedział wcześniej o zawartej umowie majątkowej małżeńskiej. Dotyczy to przypadku, w którym zdefiniowany składnik majątku nie należy wyłącznie do dłużnika, ale jest składową majątku wspólnego. Mowa o rozszerzeniu wspólności ustawowej.

Komornik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wierzyciela o wstrzymaniu egzekucji. Jeśli wierzyciel zakwestionuje wniosek, to zgodnie z artykułem osiemset dwudziestym drugim Kodeksu Postępowania cywilnego komornik dokończy czynności, które uległy wstrzymaniu. Należy pamiętać, że komornik nie może wstrzymać egzekucji, lecz wyłącznie czynności egzekucyjnych. Egzekucja komornicza w ujęciu prawnym może być zawieszona lub umorzona na podstawie werdyktu sądu. Artykuł osiemset dwudziestym drugim Kodeksu Prawa Cywilnego ma zastosowanie wyłącznie do czynności dotychczas niedokonanych przez komornika.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

__ Wstrzymanie egzekucji komorniczej __

Przepisy prawa nie uwzględniają możliwości dojścia do wstrzymania postępowań egzekucyjnych. Często wstrzymanie egzekucji jest utożsamiane z instytucją wstrzymania się komorników z przeprowadzeniem danej czynności. Na przykład, komornik nie zajmuje samochodu lub ciągnika należącego do osoby zadłużonej. Nie oznacza to jednak, że do egzekucji nie dochodzi. Komornik wstrzymuje się z procedowaniem egzekucji, jeśli przed jej rozpoczęciem dłużnik udowodnił, że spłacił całość lub część swego zadłużenia. Wierzyciel może się także zgodzić na prolongowanie spłaty należności finansowej. Komornik nie decydując się na niedokonanie czynności egzekucyjnej, daje czas wierzycielowi na zajęcie stanowiska odnośnie do złożonego wniosku lub prośby dłużnika. Wstrzymanie egzekucji, a konkretnie czynności egzekucyjnych, może dotyczyć całego postępowania, jak i jego fragmentu. Wstrzymanie części egzekucji to nic innego jak niedokonanie przedmiotowej czynności względem jednego lub więcej świadczeń dochodzonych. Może to również odnosić się do elementu składowego przedmiotowego świadczenia.

Podsumowując, komornik wydaje postanowienie na każdy wniosek pisemny złożony przez osobę zadłużoną, której majątek podlega egzekucji. Komornik uwzględnia wniosek lub go odrzuca, jako bezzasadny. O wstrzymanej egzekucji jest niezwłocznie zawiadamiany wierzyciel. Forma powiadomienia jest pisemna lub ustna. Warto pamiętać o tym, że każde postanowienie komornika wolno zaskarżyć do sądu, do którego jest przypisany komornik. Zagadnienie precyzuje artykuł siedemset sześćdziesiąty siódmy paragraf jeden Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jednakowoż na sądowy werdykt zażalenie nie przysługuje.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes