Zawód – adwokat

Uznanie ojcostwa – gdzie, kiedy i jak to zrobić?

&lt![CDATA[

Domniemania tego oczywiście nie stosuje się również, gdy dziecko
urodziło się przed zawarciem małżeństwa. Urodzenie dziecka wprawdzie
przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale już
po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa rodzi domniemanie, że
dziecko pochodzi od drugiego małżeństwa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej
prokreacji (in vitro), na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. Jeśli
żadne z wymienionych domniemań nie zachodzi, albo zostały obalone,
ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy
orzeczenia sądu.

Uznanie przed kierownikiem USC

Podstawową formą, ale nie jedyną, jest uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Konieczne jest złożenie dwóch oświadczeń: mężczyzny, który uznaje w ten sposób swoje ojcostwo, oraz matki dziecka, która potwierdza, że oświadczenie mężczyzny jest zgodne z prawdą. Kierownik urzędu stanu cywilnego dokumentuje te oświadczenia w formie protokołu, który podpisuje on oraz rodzice dziecka.

Przez złożenie oświadczenia mężczyzna przyznaje, że jest ojcem danego dziecka, a dokładniej, że dziecko biologicznie od niego pochodzi. Mężczyzna jest więc przekonany o swoim ojcostwie. Oświadczenie mężczyzny nie jest jeszcze wystarczające. Potrzebne jest jeszcze potwierdzenie ojcostwa tego mężczyzny przez matkę dziecka. Matka dziecka może złożyć swoje oświadczenie jednocześnie z oświadczeniem uznającego mężczyzny, albo później, jednak w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. Jeśli matka złoży oświadczenie po upływie tego terminu, wówczas oświadczenie takie nie wywoła skutków prawnych uznania ojcostwa. Nie wyklucza to jednak dopuszczalności ponownego złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka i oczekiwania, że tym razem matka dziecka złoży w terminie stosowne oświadczenie.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes