Zawód – adwokat

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (wyciąg z przepisów cz. 1)

Główny powód to konieczność dostosowania do wymogów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2000/60/WE). Ale to niejedyny powód. Prawo wodne z 2001 r. było sukcesywnie nowelizowane i stało się aktem mało czytelnym. Postanowiono zatem ustawę napisać na nowo. Ze względu na swoją objętość (łącznie 574 artykuły), obszerność oraz częste nawiązywanie do pojęć technicznych nie jest łatwa w interpretacji. W niniejszym komentarzu skupiamy się na wybranych przepisach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Porządkujemy je w kilka grup tematycznych.

Komentarz rozpoczynamy omówieniem zagadnień kluczowych dla nowego prawa wodnego, w szczególności tych, które mogą dotyczyć przedsiębiorców.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes