Zawód – adwokat

Ubezwłasnowolnienie. Jak przebiega procedura?

Co ważne, sąd może w razie poprawy stanu psychicznego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu – zmienić
ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite.

Wniosek do sądu okręgowego

W
sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca
zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w przypadku braku
miejsca zamieszkania – Sąd miejsca jej pobytu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie:


krewny w linii prostej (jednak krewni osoby, która ma być
ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania,
jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego),

• małżonek,

• przedstawiciel ustawowy.

Osoby
nie należące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o
ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia, np.
dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy, mogą złożyć
jedynie wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o
ubezwłasnowolnienie.

Sąd okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu
całkowitym przesyła odpis postanowienia do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika postępowania
(osoby ubezwłasnowolnionej).

Sąd opiekuńczy ustanawia dla niej
przedstawiciela ustawowego – opiekuna. Dokonuje on w imieniu osoby
ubezwłasnowolnionej czynności prawnych.

Co istotne, czynności
prawne dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych są nieważne – wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba niezdolna do
czynności prawnych zawarła umowę należącą do powszechnie zawieranych w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego np. drobne zakupy.
Wszelkich innych czynności prawnych dokonuje w imieniu osoby opiekun
prawny.

Niektórych czynności przedstawiciel ustawowy nie może jednak dokonać. Są nimi np.:

• sporządzenie i odwołanie testamentu,

• zawarcie małżeństwa.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes