Zawód – adwokat

TK odroczył rozprawę ws. sporu kompetencyjnego

&lt![CDATA[

Rozprawa TK w pełnym składzie w sprawie zainicjowanej wnioskiem marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego rozpoczęła się po godz. 12.

Wniosek marszałek Sejmu wiąże się z pytaniami prawnymi I prezes SN
Małgorzaty Gersdorf i podjętą 23 stycznia br. uchwałą trzech izb SN –
Cywilnej, Karnej i Pracy. Ogólnie według uchwały nienależyta obsada
sądów jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez
aktualną KRS, choć pociąga to za sobą różne skutki w zależności od
szczebla sądu i dat orzeczeń.

Trybunał wysłuchał posła Marka Asta (PiS) reprezentującego marszałek
Sejmu. Stanowiska przedstawili także prezydencka minister Anna
Surówka-Pasek oraz reprezentujący Sejm poseł Przemysław Czarnek (PiS) i
zastępca Prokuratora Generalnego prok. Robert Hernand.

„SN uchwałą trzech izb stworzył nowy stan normatywny powodujący, że
na grunt polskiego porządku prawnego weszła zupełnie nowa instytucja,
nieznana dotychczas – sędzia niezdolny do orzekania, który jest co
prawda powołany przez prezydenta, jednak de facto pozbawiony swojej
inwestytury. Tutaj mamy do czynienia z zaistnieniem sporu
kompetencyjnego wywołanego działaniem SN” – mówił Ast.

Surówka-Pasek oceniła zaś, że działania SN stanowią „wkroczenie w
kompetencje prezydenta, które dotyczą nominacji sędziowskich”. „Próba
odebrania sędziom, którzy zostali powołani przez prezydenta,
inwestytury, czyli tego, co jest kwintesencją władzy sędziowskiej,
niewątpliwie stanowi przejaw sporu pomiędzy prezydentem a SN” – dodała.

„Rozstrzygnięcie tego sporu leży w żywotnym interesie RP. Będzie ono
miało ogromne znaczenie dla praktyki ustrojowej państwa” – zaznaczył
natomiast Czarnek. Dodał, że „tego rodzaju uzurpowanie sobie prawa do
podważania prerogatywy prezydenta określonej w konstytucji” przez SN „na
pewno nie ma podstaw w prawie unijnym”.

Prok. Hernand wskazał, że nie można sprowadzać sprawy do kwestii
formalnych i twierdzić, iż działanie SN podejmującego uchwałę „nie
polegało formalnie na tworzeniu prawa”. Jak ocenił, uchwała z 23
stycznia br. „w rzeczywistości prowadzi do stygmatyzacji sędziów”
powołanych na podstawie wniosków KRS w obecnym składzie.

Przedstawiciele Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich,
który przystąpił do sprawy, nie byli obecni na rozprawie. Ich stanowiska
zreferowała sędzia Krystyna Pawłowicz będąca sprawozdawcą sprawy. „Nie
jest to pismo zbyt schludnie i precyzyjnie napisane” – powiedziała
Pawłowicz o stanowisku SN. Sąd ten chce umorzenia sprawy ze względu na –
w jego ocenie – „niedopuszczalność wydania orzeczenia”. Stanowisko
zbliżone do SN prezentuje RPO.

Następnie – po prezentacji stanowisk stron – pytania zadawali
sędziowie: Pawłowicz oraz Jarosław Wyrembak. Najdłużej – ponad godzinę –
pytania zadawał sędzia Piotr Pszczółkowski. „Wniosek marszałka Sejmu
dotyczyć mógł uchwały SN, czy wniosku I prezes SN o podjęcie takiej
uchwały?” – pytał, wskazując, że uchwałę SN podjął dzień po skierowaniu
wniosku kompetencyjnego. Czarnek odpowiedział, że „uchwała zapadła 23
stycznia tylko utwierdza nas w przekonaniu, że ten spór kompetencyjny
rzeczywiście ma miejsce”.

Wniosek marszałek Witek został sformułowany 22 stycznia – dzień przed
podjęciem uchwały przez SN. Marszałek zwróciła się we wniosku o
rozstrzygnięcie sporu dotyczącego przepisów konstytucji odnoszących się
do podziału władz i powoływania sędziów. Przedmiotem sporu jest pytanie,
czy SN może wydawać uchwały w związku z orzeczeniem sądu
międzynarodowego, które wprowadzają zmiany w przepisach dotyczących
ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy też dokonywanie zmian
w tym zakresie pozostaje w wyłącznej kompetencji ustawodawcy. Marszałek
zapytała też TK, czy prerogatywa powoływania sędziów może być
kontrolowana przez SN lub inny sąd, czy też jest to osobiste uprawnienie
prezydenta, które nie podlega kontroli władzy sądowniczej.

Prezydent, Sejm i Prokurator Generalny w stanowiskach przekazanych TK
wnieśli m.in. o uznanie, że SN nie jest uprawniony do dokonywania zmian
w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości w drodze
uchwały, oraz, że wykluczone jest przyznanie SN nieprzewidzianych
konstytucją kompetencji do oceny skuteczności dokonanego przez
prezydenta powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes