Zawód – adwokat

SN wystosował kolejne pytania prejudycjalne do TSUE

&lt![CDATA[

„SN wniósł o zastosowanie trybu przyspieszonego oraz o połączenie
niniejszej sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą zawisłą przed TSUE
na skutek pytań prejudycjalnych przedstawionych przez SN 2 sierpnia br.”
– przekazał PAP zespół prasowy SN. Jak powiedział Krzysztof Michałowski
z tego zespołu pytania dotyczą „zasady nieusuwalności sędziów,
niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz
unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek”.

Poinformował także, że pytania wystosowano na kanwie sprawy „o
ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę”. „Spór wyniknął pomiędzy
pracownikiem – obywatelem Polski, a spółką szwajcarską” – dodał.
Michałowski powiedział, że „skarga kasacyjna została wniesiona przez
pracownika spółki, której siedziba znajdowała się w Szwajcarii, a
którego miejsce pracy miało znajdować się we Francji”. „Powód był
jednocześnie delegowany do wykonywania pracy w Polsce” – zaznaczył.

Jak przekazał Michałowski, w sprawie tej skargi kasacyjnej SN powziął
wątpliwości „w zakresie wykładni przepisów prawa unijnego w związku z
rozpoznawaniem skargi kasacyjnej dotyczącej prawidłowości zastosowania
krajowego prawa procesowego stanowiącego implementację przepisów
dyrektywy PE z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w
ramach świadczenia usług do polskiego porządku prawnego”. „Na wstępnym
etapie badania sprawy SN uznał, że należy wyjaśnić kwestie, wymagające
wykładni przepisów prawa UE powołanych w treści poszczególnych pytań
prejudycjalnych w związku z wyznaczeniem do rozpoznania sprawy składu z
udziałem sędziego SN, który na dzień 3 października 2018 r. ukończył 65.
rok życia” – zaznaczył zespół prasowy.

We wcześniejszym postanowieniu z 2 sierpnia SN wystosował pięć pytań
prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o
SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan
spoczynku. Pytania zostały zadane na tle rozpoznawanej przez SN sprawy
odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która „dotyczyła
obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych w sytuacji, kiedy
Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji”.

W powiększonym składzie orzekającym w tamtej sprawie również znalazł
się jeden sędzia, który przekroczył już 65. rok życia i co do którego
trwała procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub
ewentualnym umożliwianiem mu dalszego orzekania. „Na tle kwestii,
związanej z możliwością orzekania przez tego sędziego, Sąd Najwyższy
zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE” – informował SN.

Niedawno sekretariat TSUE poinformował SN o zastosowaniu trybu przyspieszonego w odniesieniu do tych pytań.

W ostatnią sobotę rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz
przekazał PAP, że oddział ZUS w Jaśle wycofał z SN zażalenie, na kanwie
którego sąd ten postanowił skierować 2 sierpnia pytania do TSUE.

Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski pytany w niedzielę przez PAP o
to, czy SN w związku z decyzją oddziału ZUS wycofa skierowanie pytań
prejudycjalnych odpowiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o decyzji
Sądu. „Jest to prawdopodobne, jest taka możliwość, bo wobec umorzenia
postępowania właściwie SN specjalnej możliwości manewru nie ma, więc być
może dojdzie też do cofnięcia, ale to będzie decyzja SN, ale nie wiem
jaka decyzja zapadnie” – mówił Laskowski.

Pytany o to, kiedy może zapaść decyzja stwierdził, że „pewnie jest to
kwestia tygodnia”. „Pozostaje pytanie, czy w przyszłym tygodniu, czy
może tydzień później, ale nie będzie to długo trwało” – zaznaczył
rzecznik SN. Sędzia Laskowski pytany wtedy także o to, czy TSUE może –
mimo ewentualnego wycofania pytań przez SN – rozpatrzyć je odpowiedział,
że TSUE ma „bardzo daleko posuniętą swobodę w swoim postępowaniu”.

W poniedziałek rzecznik TSUE Balazs Lehoczki informował PAP, że
Trybunał czeka na informację z SN, na podstawie której zakończona
zostanie sprawa dotycząca pytań prejudycjalnych z 2 sierpnia. „TSUE musi
być notyfikowany, żeby mógł zakończyć tę sprawę” – powiedział i
wyjaśnił, że Trybunał nie ma możliwości prowadzenia sprawy, jeśli nie
toczy się ona na poziomie krajowym.

Niezależnie od pytań SN w środę służby prasowe TSUE powiadomiły, że
do Trybunału wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w
związku z ustawą o SN. Wraz ze skargą KE wniosła o zastosowanie trybu
przyspieszonego oraz środków tymczasowych – tymczasowej decyzji
zabezpieczającej, aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre
przepisy ustawy o SN pozostały zawieszone. Komisja chce, żeby sędziowie,
których objęła nowa ustawa o SN, mogli nadal sprawować swoje funkcje
sędziowskie, nawet jeśli już przeszli w stan spoczynku.

„Decyzje najprawdopodobniej, z uwagi na pilność sprawy, zapadną
bardzo szybko. Najpierw należy spodziewać się decyzji o zastosowaniu
środków tymczasowych, a następnie o trybie przyspieszonym. Przy okazji
tej drugiej decyzji TSUE przedstawi prawdopodobnie również harmonogram
procedowania tej sprawy” – powiedziało PAP w środę źródło w TSUE.

Do TSUE trafiły w ostatnich tygodniach także inne pytania
prejudycjalne wystosowane przez SN. W pierwszej połowie września SN
wystosował do TSUE dwa pytania. Zapytał m.in. czy Izba Dyscyplinarna SN
jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa europejskiego.
Natomiast 19 września SN wystosował trzy kolejne pytania prejudycjalne w
sprawie m.in. niezależności sędziów SN. W odniesieniu do wszystkich
tych pytań SN również wystąpił o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Oprócz SN pytania prejudycjalne do TSUE ws. niezawisłości
sędziowskiej w kontekście wprowadzanych w Polsce zmian oraz gwarancji
niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów zadały również w
ostatnim czasie – Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd
Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes