Zawód – adwokat

SN wprowadza zdalne rozprawy w sprawach cywilnych

&lt![CDATA[

„Najważniejsze zmiany organizacyjne (…) dotyczą sposobu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych, czyli rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, które od teraz będą odbywały się w SN przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość, zdalnie” – zaznaczono w informacji zamieszczonej w piątek na stronie sądu.

Jak sprecyzowano „szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego i wymagania technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozprawy” będą znajdowały się w pouczeniu zawartym w wezwaniu na rozprawę albo zawiadomieniu o terminie. Adresat takiego pisma, w terminie trzech dni będzie wskazywał adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana instrukcja dołączenia do rozprawy lub posiedzenia albo składał na piśmie oświadczenie, że nie posiada możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w sposób zdalny.

„Jeżeli którakolwiek z osób wezwanych lub zawiadomionych o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego w sprawie cywilnej oświadczy w wyznaczonym terminie, że nie ma możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w sposób zdalny, a przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących, strony zawiadamia się o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne” – zaznaczono także w informacji SN. Strona będzie mogła „w terminie 7 dni złożyć sprzeciw wobec przeprowadzenia posiedzenia niejawnego”.

Według dotychczasowych zasad będą się odbywały rozprawy w sprawach innych niż cywilne. Strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele, muszą korzystać z osłony na usta i nos oraz w salach rozpraw zajmować wyznaczone miejsca z zachowaniem wymaganych odstępów.

W SN wyodrębniona ma zostać także sala dla publiczności, do której transmitowany będzie obraz i dźwięk z sali rozpraw lub – w przypadku spraw cywilnych – z aplikacji do przeprowadzania rozpraw na odległość.

Osoby zamierzające wziąć udział w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu jawnym – tak jak dotychczas – muszą zgłosić ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej izby SN najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia.

„W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń sekretariaty wydziałów w izbach SN przygotowują karty uprawniające do wejścia na salę, do której transmituje się obraz i dźwięk” – zaznaczono na stronie sądu.

Jednocześnie przekazano, że „szczegółowe informacje o wszystkich wprowadzonych w Sądzie Najwyższym rozwiązaniach organizacyjnych oraz wybrane akty prawne znajdują się na specjalnie wyróżnionej podstronie w serwisie internetowym SN”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes