Zawód – adwokat

SN rozpatrzył pierwszą skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego: Sprawa dot. odsetek sięgających ponad 1,1 mln zł

&lt![CDATA[

„Sytuacja w tej sprawie wydaje się dosyć oczywista, mamy do czynienia
z zawarciem umowy i zaciągnięciem zobowiązania w kwocie 16 tys. zł i
zastrzeżeniem w tej umowie wysokości odsetek w wysokości dwóch procent
dziennie, co powoduje, że na dzisiaj to zobowiązanie pozwanych
przekracza kwotę 1 miliona 100 tys. zł” – powiedział w uzasadnieniu
orzeczenia SN sędzia Marcin Łochowski.

Jak dodał „taka sytuacja z punktu widzenia elementarnego poczucia
sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania (…) tak naprawdę ta sprawa,
jak rzadko która, pokazuje w jakim celu skarga nadzwyczajna w polskim
porządku prawnym może i powinna być wykorzystywana, nie ulega
wątpliwości, że chodzi tutaj o przywrócenie fundamentalnego poczucia
sprawiedliwości”.

Sprawa dotyczyła prawomocnego nakazu zapłaty wobec trojga osób
wydanego w 2009 r. przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Kobieta nabyła od
spółki wyposażenie zakładu fryzjerskiego na kwotę 16 tys. zł,
zabezpieczeniem był weksel in blanco poręczony jeszcze przez dwie osoby.
Ponieważ kobieta nie wywiązywała się z harmonogramu spłat, sprawa
trafiła do sądu i zakończyła się nakazem zapłaty, zaś niezakwestionowany
zapis umowy co do odsetek sprawił, iż kwota należności zaczęła szybko
przyrastać.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny wskazywał, iż doszło do
rażącego naruszenia prawa przez sąd, gdyż odsetki w takiej wysokości są
prawnie niedopuszczalne.

Wprawdzie – jak zaznaczył SN – były wątpliwości, czy ówczesne
przepisy odnoszące się do wysokości odsetek mogły być stosowane w
przypadku takiej umowy stron. Jak jednak powiedział sędzia Łochowski
przepisy trzeba rozumieć przede wszystkim w kontekście celu ich
wprowadzenia, czyli „ochrony dłużników przed zastrzeganiem w umowach
nadmiernych odsetek”.

Niezależnie od tego – jak zaznaczył sędzia – pełnomocnik spółki w
postępowaniu przed sądem rejonowym nie był upoważniony do pozwania
dwojga poręczycieli wekslowych.

W związku z tym w środowym wyroku SN uchylił nakaz zapłaty wobec
kobiety w zakresie odsetek oraz wobec dwojga poręczycieli wekslowych. W
tym zakresie sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu. „Rolą sądu rejonowego w ponownym postępowaniu będzie
ustalenie (…) czy w miejsce tego postanowienia umownego dotyczącego
odsetek powinno wejść jakieś inne postanowienie, czyli jakie odsetki tak
naprawdę w tej sprawie strony obowiązują” – powiedział sędzia
Łochowski.

W ramach dotychczasowej egzekucji w tej sprawnie wyegzekwowane
zostało 20 tys. zł, więc według SN sąd rejonowy będzie także musiał
ustalić, czy „w związku z tym, iż zostały już wyegzekwowane określone
środki od dłużników, to czy pokryły one już tę należność główną”.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona nową ustawą o
SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje ona m.in.
możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne
wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Skargi te rozpatruje powołana
na mocy nowej ustawy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.
W marcu i kwietniu SN rozpoznał już trzy skargi nadzwyczajne wniesione
przez Rzecznika Praw Obywatelskich – jedną uwzględnił, zaś dwie oddalił.

Zgodnie z ustawą o SN, skargę nadzwyczajną można wnosić w pięć lat
od uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia. Jeżeli od uprawomocnienia
upłynęło 5 lat, a wywołało ono nieodwracalne skutki prawne lub
przemawiają za tym wolności i prawa człowieka i obywatela zapisane w
konstytucji, SN może się ograniczyć do stwierdzenia, że wydano je z
naruszeniem prawa. Przez 3 lata skargę można natomiast wnosić od
orzeczeń, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r.

Do organów, które taką skargę mogą wnieść, ustawa zalicza:
Prokuratora Generalnego, RPO, prezesa Prokuratorii Generalnej RP,
rzeczników praw dziecka, pacjenta oraz finansowego, szefa KNF i prezesa
UOKiK. Jednak nowelizacja ustawy o SN, która weszła w życie w czerwcu
ub.r., ograniczyła krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi
nadzwyczajnej: skargę nadzwyczajną do SN na prawomocne wyroki polskich
sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, mogą składać
wyłącznie Prokurator Generalny lub RPO.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes