Zawód – adwokat

Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi zaapelowali o niekandydowanie do KRS

W najważniejszym z przyjętych postulatów sędziowie łódzkiego SO zaapelowali do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi, jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości SO w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

„Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP” – napisano w uzasadnieniu.

Uchwałę poparło 66 z 68 głosujących sędziów; dwóch wstrzymało się od głosu.

W kolejnym z przyjętych stanowisk wyrażono wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do „nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji z osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem środowiska, na osoby wybrane według niejasnych kryteriów przez Ministra Sprawiedliwości”.

Łódzcy sędziowie zaprotestowali przeciwko „sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku”. Wyrazili również ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych i przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej – ich zdaniem – pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości.

W tej uchwale, którą poprało 67 z 69 głosujących sędziów (dwóch wstrzymało się), zwrócili się też do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność „w trudnych czasach próby”.

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami nowelizacja ustawy o KRS generalnie wejdzie w życie w środę. Według przepisu przejściowego, który już wszedł w życie, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Polskim”. Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, „nie dłużej jednak niż przez 90 dni” od dnia wejścia nowelizacji w życie.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes