Zawód – adwokat

Sąd Najwyższy uchylił wyrok, który wyłączał z dziedziczenia brata zmarłego

&lt![CDATA[

O decyzji Sądu Najwyższego poinformowała PAP Prokuratura Krajowa. Sprawa dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w którym oddalono wniosek mężczyzny ubiegającego się o nabycie spadku po bracie zmarłym w 2016 r. Zmarły był żonaty, lecz nie posiadał dzieci. Mężczyzna nie sporządził testamentu.

Wnioskodawca nie stawił się w sądzie na rozprawie, do czego nie był zobowiązany. Z kolei jego bratowa zapewniła sąd, że jest jedyną spadkobierczynią majątku zmarłego męża. W rezultacie zapewnień kobiety Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach postanowił, że żona zmarłego jest jedyną osobą dziedziczącą jego majątek w całości z dobrodziejstwem inwentarza.

Zastępca Prokuratora Generalnego skierował od tego wyroku skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jego zdaniem spadek w tej sprawie powinni odziedziczyć po połowie brat i żona zmarłego. W skardze wskazano, że w sprawie tej obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazują na przyznanie dziedziczenia po połowie żonie i bratu. „Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku” – podkreśliła prokuratura.

Prokurator podkreślił w skardze, że sąd rejonowy nie zbadał z urzędu, kto jest spadkobiercą, a do czego – według prokuratury – obligują przepisy. Jak zaznaczyli przy tym śledczy, pominięcie mężczyzny w dziedziczeniu jest tym bardziej niezrozumiałe, że posiedzenie sądu toczyło się przecież w związku ze złożeniem przez niego wniosku spadkowego.

Prokurator Generalny podkreślił, że z powodu rażąco błędnej decyzji sądu wnioskodawca został pozbawiony prawa do dziedziczenia po swoim bracie. „Ten skutek postanowienia sądu jest niemożliwy do aprobaty w świetle wymagań praworządności, a wadliwe postanowienie winno być wykreślone z przestrzeni prawnej” – wskazał w skardze prokurator.

W konsekwencji SN uwzględnił uchylił postanowienie i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd w Tarnowskich Górach. Według SN treść postanowienia była wynikiem oczywistej pomyłki, która rażąco naruszyła prawo. SN podkreślił też, że uchylenie postanowienia jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes