Zawód – adwokat

Rzecznik TSUE: Automatyczna odmowa wykonywania ENA z Polski nieuzasadniona

&lt![CDATA[

Zdaniem rzecznika generalnego systemowe lub ogólne nieprawidłowości,
jakie można było stwierdzić w odniesieniu do niezależności polskich
sądów, nie pozbawiają tych sądów charakteru organów sądowych. „Sądy
pozostają organami sądowymi, pomimo że niezawisłość sądownictwa została
zagrożona” – wskazał.

Rzecznik generalny zaznaczył też, że, nawet jeśli zagrożenie dla
niezależności polskich sądów mogło się zwiększyć, nie można zawieszać, z
góry i automatyczne, wszystkich europejskich nakazów aresztowania
wydawanych przez owe sądy.

Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku TSUE w sprawie. Trybunał może
się z nią zgodzić i zwykle się tak dzieje, może jednak wydać inny
wyrok. Orzeczenia TSUE należy spodziewać się w ciągu najbliższych
tygodni. Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie, prawdopodobnie zapadnie
przed końcem tego roku.

Sprawa dot. holenderskiej prokuratury, która zwrócił się do sądu
rejonowego w Amsterdamie o wykonanie dwóch europejskich nakazów
aresztowania wydanych przez dwa różne polskie sądy. Sąd w Amsterdamie
zwrócił się z kolei do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dot. obu spraw, w
związku z „pogłębieniem się (…) nieprawidłowości dotyczących
polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

Sąd holenderski przekonywał, że zmiany przepisów prawa, jakie zaszły w
Polsce w ciągu ostatnich miesięcy, są „tak istotne, że nie gwarantują
one żadnej osobie oskarżonej przed sądami tego państwa członkowskiego
prawa dostępu do niezawisłego sądu”. Dlatego argumentował, że może
odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

W wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny przypomniał, że
współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się na zasadach wzajemnego
uznawania i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i że
odmowa wykonania ENA jest wyjątkową reakcją, która powinna odpowiadać
wyjątkowym okolicznościom.

Rzecznik stwierdził, że nie może ona prowadzić do nałożenia obowiązku automatycznej odmowy wykonania każdego ENA.

W wydanej w czwartek opinii przypomniał też o wyroku TSUE z lipca
2018 r. dot. sprawy ekstradycji z Irlandii Polaka poszukiwanego przez
polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu
narkotyków.

Rzecznik w opinii przypomniał, że zgodnie z tym wyrokiem, sąd
powinien ustalić w pierwszej kolejności, że istnieje rzeczywiste ryzyko
naruszenia prawa do rzetelnego procesu ze względu na nieprawidłowości
dotyczące niezawisłości organów sądowych państwa wydającego nakaz.

W drugim etapie sąd powinien zweryfikować w konkretny sposób, czy
istnieją poważne i uzasadnione podstawy, aby sądzić, że w przypadku
przekazania osoby, której dotyczy wniosek, może zostać naruszone prawo
do rzetelnego procesu. Trybunał – jak podkreślił rzecznik – w tym wyroku
wykluczył zatem możliwość, aby wykonujący nakaz sąd z góry i
automatycznie mógł odmówić wykonania wszelkich ENA wydanych przez
polskie sądy.

Zdaniem rzecznika generalnego odmowa wykonania wszystkich ENA
wydanych przez dane państwo członkowskie, przy pominięciu drugiego etapu
tego „badania”, prawdopodobnie doprowadziłaby do bezkarności wielu
przestępstw i mogłaby naruszyć prawa ofiar przestępstw.

„Mogłaby ponadto zostać zrozumiana jako dezawuowanie pracy zawodowej
wszystkich polskich sędziów, którzy starają się wykorzystywać mechanizmy
współpracy sądowej” – stwierdził.

Rzecznik orzekł ponadto, że sąd w Amsterdamie powinien niezwykle
rygorystycznie zbadać okoliczności wydania ENA, w sprawie wykonania
którego złożono do niego wniosek. Wskazał jednocześnie, ze wydaje się,
iż sąd ten nie znalazł w tych sprawach podstaw odmowy wykonania ENA.

Rzecznik generalny uznał też za nieistotne w sprawie to, czy
pogłębienie się systemowych lub ogólnych nieprawidłowości w zakresie
niezawisłości sądów wydającego nakaz państwa członkowskiego nastąpiło
przed wydaniem ENA, czy po jego wydaniu.

„Decydujące znaczenie ma to, czy wydający nakaz organ sądowy (który
ma rozstrzygać o losie osoby, której dotyczy wniosek o przekazanie, po
jej przekazaniu) zachowuje niezawisłość w zakresie decydowania o
sytuacji tej osoby bez ingerencji z zewnątrz, gróźb lub nacisków.
Oczywiście ryzyko naruszenia prawa podstawowego do rzetelnego procesu
jest mniejsze, jeżeli ENA został wydany w celu wykonania kary
pozbawienia wolności wymierzonej osobie, której dotyczy wniosek o
przekazanie, w czasie, kiedy nie istniały wątpliwości co do
niezawisłości sądu karnego, który wydał wyrok” – podsumował.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes