Zawód – adwokat

Przetarg ograniczony i nieograniczony. Czym sie różnią? Co warto o nich wiedzieć?

&lt![CDATA[

Przetarg nieograniczony – podstawyW przetargu nieograniczonym istnieje zasada, że wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty. Jeśli chcemy przystąpić do tej procedury, ogłoszeń o zamówieniu powinniśmy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oczywiście to, w jakim z wymienionych źródle ukażą się ogłoszenia, zależy od wartości zamówienia, bo w pierwszym przypadku kwota nie może być wyższa niż 134 tys. (dla dostaw i usług) lub 5.186.000 (dla robót budowlanych), w drugim zaś wyznacznikiem są kwoty unijne.Inne ważne informacjeZamawiający powinien dobrze poinformować oferentów, między innymi o wielkości i zakresie zamówienia, terminie realizacji czy warunkach udział w postępowaniu. Istotne informacje to również kryteria oceny ofert, miejsce i termin ich składania oraz wysokość wadium.Jeśli zaś chcemy poznać wszystkie szczegóły, powinniśmy zajrzeć do siwz, czyli do najważniejszego dokumentu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia znajdziemy to, co najważniejsze – zasady uczestnictwa w przetargu, jak również warunki realizacji zamówienia.Termin złożenia oferty zamawiający powinien wyznaczyć w ogłoszeniu i siwz – zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Najdłuższy może wynosić 47 dni, najkrótszy zaś 7 dni. Wszystko zależy od wartości zamówienia i jego przedmiotu. Wykonawca jest zobowiązany poinformować wykonawców o tym, jaki podmiot wybrał. Powinien tę informację opublikować na swojej stronie internetowej.Przetarg ograniczony – to, co warto o nim wiedziećW przetargu ograniczonym, jak sama nazwa wskazuje, trudniej wziąć udział, bo zaproszone są do niego jedynie podmioty, które spełnią określone – zdefiniowane przez zamawiającego – wymogi. Tak samo jednak, jak w nieograniczonym przetargu, zamawiający wszczyna procedurę, publikując w odpowiednich miejscach ogłoszenie. Co ważne, z takiego ogłoszenia oferent dowie się tylko podstawowych informacji – co jest przedmiotem zamówienia, bez podania szczegółowych informacji na jego temat, czyli zdecydowanie mniej niż w przypadku przetargu nieograniczonego.Termin na złożenie wniosku określa zamawiający, a na podstawie nadesłanych propozycji odbywa się etap prekwalifikacyjny mający wyłonić wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Jednocześnie zamawiający powinien przekazać wykonawcom siwz. Następnie – już po etapie badania i oceny ofert – zamawiający powinien poinformować wykonawców o tym, jaką podjął decyzję.Oba rodzaje przetargów mocno się różnią, bazując na zupełnie różnych zasadach. Nieograniczony to nowe możliwości nawet dla małych podmiotów, bo nie obowiązują tu restrykcyjne zasady. Każdy więc może próbować swojego szczęścia. Ograniczony to już zupełnie coś innego, jednak jak spełnimy warunki zamawiającego, to istnieje ogromna szansa na końcowy sukces. Planując przystąpienie do przetargu – niezależnie, czy w trybie organicznym czy nieorganicznym – musimy przede wszystkim znać swoje mocne strony, wiedząc, w jakim obszarze możemy zyskać przewagę nad pozostałymi firmami.Artykuł powstał przy wsparciu: https://www.oferent.com.pl

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes