Zawód – adwokat

Odpis aktu stanu cywilnego. Jak uzyskać online?

&lt![CDATA[

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) uzyskać może każdy, kogo dany akt dotyczy, ale nie tylko. Odpis otrzymać może także: małżonek (małżonka), inne osoby z bliskiej rodziny (np. rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo). Odpis może być wydany także przedstawicielowi ustawowemu oraz każdej osobie, która wykaże interes prawny (potrzebne będzie uzasadnienie i odpowiedni dokument). Jeśli nie mamy prawa do uzyskania odpisu danego aktu – urząd wyda decyzję odmowną (możliwe jest odwołanie).

Odpis aktu może być skrócony, skrócony wielojęzyczny (nie wymaga tłumaczenia) albo zupełny. Odpis zupełny zawiera wszystkie informacje z danego aktu (np. małżeństwa) oraz wszelkie późniejsze zmiany (wpisy). O tym, który rodzaju odpisu potrzebujemy (skrócony czy zupełny), najczęściej dowiemy się z informacji zawartych na formularzu urzędowym odpowiednim dla sprawy, którą załatwiamy.

Odpis otrzymać można w formie papierowej albo w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej odpis opatrzony będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność.

Jak długo trzeba oczekiwać na odpis? Jeśli dany akt stanu cywilnego jest już w rejestrze elektronicznym, wówczas odpis otrzymamy od razu. Jeśli jednak dany akt nie został jeszcze wprowadzony do rejestru elektronicznego (istnieje tylko w postaci papierowej), wówczas czas oczekiwania na uzyskanie odpisu wynosi 7 lub 10 dni (krócej, gdy złożymy wniosek o odpis do urzędu, który ma dany akt w postaci papierowej).

Ważne: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Wniosek online można złożyć tutaj >>>

Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw potwierdzamy naszą tożsamość, np. profilem zaufanym. W następnym kroku należy określić, o jaki rodzaj aktu wnioskujemy i kogo akt dotyczy. Należy też określić sposób odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę w serwisie ePUAP (dokument elektroniczny). W kolejnym kroku sprawdzamy poprawność naszych danych osobowych (w razie niezgodności należy najpierw zgłosić zmianę w danych osobowych). Następnie określamy cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty (jeśli w danej sprawie wniosek nie jest zwolniony z opłaty skarbowej).

Po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu wniosku otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Opłaty za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

W wielu sprawach, które wymagają uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Bezpłatnie otrzymamy odpis np. w procedurze uzyskiwania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, w sprawach z zakresu pomocy społecznej, sprawach alimentacyjnych czy przyznania opieki, kurateli albo adopcji.

Jeśli w danej sprawie nie przysługuje zwolnienie z opłaty, wówczas trzeba zapłacić odpowiednio:

22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes