Zawód – adwokat

Nowelizacja dotycząca skargi nadzwyczajnej i asesorów – gotowa

&lt![CDATA[

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, skargę nadzwyczajną złożyć
może osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik
Finansowy i prezes UOKiK. Zgodnie z projektem nowelizacji – jak
poinformował Ast – skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko
prokurator generalny oraz RPO.

Poseł PiS podkreślił, że nawet jeżeli SN rozpatrzy skargę
nadzwyczajną, dotyczącą kwestii prawa międzynarodowego, i stwierdzi, że
wyrok zapadł z naruszeniem prawa, to orzeczenie SN i tak nie będzie
miało mocy sprawczej.

„Jeśli chodzi o skargę nadzwyczajną to przesłanki pozostają niemalże te same” – powiedział Ast.

„Myślę, że zastrzeżenie KE dotyczyło skutków, które wyroki wywołały w
zakresie prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych i w
takich sytuacjach, jeśli skarga nadzwyczajna zostanie rozpatrzona, to SN
będzie mógł jedynie stwierdzić, że wyrok został wydany z rażącym
naruszeniem prawa, ale nie będzie można doprowadzić do jakiejkolwiek
zmiany stanu prawnego, nie będzie można cofnąć wydanego wyroku” – dodał
poseł PiS.

Druga poprawka w projekcie nowelizacji będzie dotyczyć powoływania
asesorów sądowych. „Druga poprawka będzie dotyczyć kwestii asesorów i
tutaj też, jeśli chodzi o powołanie, to uprawnienie będzie miał
wyłącznie prezydent, a nie tak jak w tej chwili w ustawie minister
sprawiedliwości” – zaznaczył Ast.

Ustawę o SN Sejm uchwalił 8 grudnia ub. r., przepisy weszły w życie 3
kwietnia. Ustawa wprowadziła możliwość składania do SN skarg
nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20
lat. Skargę nadzwyczajną można wnosić w pięć lat od uprawomocnienia się
skarżonego orzeczenia. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym przez
trzy lata od wejścia w życie ustawy skargę tę można wnosić od orzeczeń,
które uprawomocniły się po 17 października 1997 r.

Do organów, które taką skargę będą mogły wnieść, ustawa zalicza
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw
Pacjenta, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika
Finansowy i Prezesa UOKiK.

Ponadto obowiązujące przepisy zakładają, że minister sprawiedliwości
mianuje asesorów sądowych, odbiera od nich ślubowanie i wyznacza im
miejsce służbowe. Po wejściu w życie noweli ustawy wszystkie te
kompetencje przejmie prezydent.

Asesorzy sądowi, potocznie określani jako „sędziowie na próbę”, to
absolwenci aplikacji sędziowskiej. Asesorzy pełnią w sądach rejonowych
obowiązki sędziego, z wyjątkiem: stosowania tymczasowego aresztowania, a
także rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia
śledztwa lub dochodzenia oraz postanowienia o umorzeniu śledztwa lub
dochodzenia. Nie rozstrzygają oni też spraw z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuńczego.

W czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z
wiceszefem KE Fransem Timmermansem. Po spotkaniu Timmermans podkreślił,
że porozumienie z Polską nie zostało jeszcze osiągnięte, ale rozmowy
zmierzają w dobrym kierunku.

Z kolei Czaputowicz podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w
Brukseli, że Polska chce wykazać otwartość na postulaty KE, aby zamknąć
spór i ocenił, że Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji.

KE liczy na dalsze ustępstwa ze strony Polski, m.in. dotyczące skargi
nadzwyczajnej. Teoretycznie porozumienie Polski i KE powinno być
wypracowane przed 14 maja. Taką datę wskazał Timmermans – wówczas
kolejny raz spotykają się też ministrowie ds. europejskich. Po ich
ostatniej debacie na temat praworządności w Polsce, wiceszef KE mówił,
że do 14 maja chciałby mieć wnioski z rozmów

W grudniu ub. roku KE uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie,
zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w
zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została
już przedyskutowana przez obydwie strony; obecnie Komisja domaga się
dalszych ustępstw ze strony Polski.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes