Zawód – adwokat

MS: Zawieszenie bądź wstrzymanie terminów procesowych nie ma mocy wstecznej

&lt![CDATA[

Nowelizacja specustawy ws. COVID-19, którą Sejm uchwalił w ostatnich
dniach, poza kwestiami gospodarczymi reguluje m.in. bieg terminów
procesowych w czasie zagrożenia koronawirusem.

Ustawa przewiduje w związku z tym wstrzymanie nierozpoczętego i
zawieszenie rozpoczętego biegu terminów przedawnienia karalności czynu
oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia, a
także m.in. terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w
tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych,
karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych,
egzekucyjnych w administracji, w postępowaniach i kontrolach
prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i w kontrolach
celno-skarbowych. Ponadto w okresie epidemii nie można wykonywać
eksmisji z mieszkań.

„W związku z licznymi pytaniami i komentarzami, MS informuje, że
przepisy stanowiące część +tarczy antykryzysowej+ dotyczące wstrzymania
nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego nie
mają mocy wstecznej” – wyjaśnił w piątek resort.

Jak dodano, zgodnie z ogólną zasadą prawo nie powinno działać wstecz.
„Dlatego terminy procesowe wskazane w specustawie, które biegły w dniu
wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. – ulegają od dnia 31
marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg
po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu
epidemii lub zagrożenia epidemicznego” – głosi komunikat resortu.

Z kolei – według MS – „nadawanie mocy wstecznej przepisom dotyczącym
biegu terminów procesowych mogłoby spowodować skutki niedające się
pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, albowiem w wielu
przypadkach mogło już dojść do nieodwracalnych skutków np. wykonania
planów podziału sum uzyskanych z egzekucji, eksmisji z lokalu, wpisania
podmiotów do rejestru”.

„Jeśli jednak z przyczyn od strony niezawinionych, np. kwarantanny,
strona nie dochowała terminu procesowego, może wnosić o jego
przywrócenie na podstawie art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego” –
zastrzegł resort. Przypomniał, że przepis ten stanowi, iż jeżeli strona
nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej
wniosek postanowi przywrócenie terminu.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes