Zawód – adwokat

Kiedy sąd nie obciąży kosztami strony przegrywającej?

&lt![CDATA[

Zwrot kosztów mimo przegrania

Nie zawsze tak będzie. W pewnych sytuacjach pozwany nie zostanie obciążony kosztami procesu nawet wówczas, gdy sprawę przegrał. Stanie się tak wobec uznania przez pozwanego żądania pozwu przy pierwszej czynności procesowej, jeżeli ponadto pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy. Co więcej, w takim wypadku to pozwanemu – pomimo uwzględnienia powództwa – należy się zwrot kosztów. Problematyczne może okazać się ustalenie, że pozwany nie dał przeciwnikowi powodu do wytoczenia powództwa. Przyjmuje się, że chodzi o taki stosunek wobec roszczenia powoda, z którego można wysnuć wniosek, że powód uzyskałby zaspokojenie swojego roszczenia bez wytoczenia powództwa. Taka ocena musi być oparta na zasadach doświadczenia życiowego. Niewątpliwie nie spełnia takiego warunku zachowanie pozwanego, który mimo wcześniejszych wezwań do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa. W takich przypadkach sąd z reguły uzna, że powód dał powód do wytoczenia sprawy i powinien ponieść koszty także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu (por. postanowienie SA w Białymstoku z 30.11.1995 r., I ACz 366/95).

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes