Zawód – adwokat

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?

&lt![CDATA[

Termin w dniachLicząc termin, określony w dniach, płynący od danego zdarzenia należy pamiętać, że tego dnia nie uwzględnia się – pierwszym dniem terminu jest dzień następny. Termin kończy się z upływemostatniego dnia.

Termin w tygodniachJeśli termin określony jest w tygodniach, upływa z dniem, który nazwą odpowiada dniowi początkowemu. Np. otrzymano list w poniedziałek o godzinie 12:00, pierwszym dniem terminu jestwtorek, a trzydniowy termin upływa w czwartek o godzinie 23:59.

Termin w miesiącachTermin określony w miesiącach upływa z dniem, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, jeśli natomiast takiej daty nie ma termin upływa z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.Np. ustawę opublikowano 31 maja, wyznaczono miesięczny termin, po którym ustawa wejdzie w życie, termin ten upłynie 30 czerwca (ponieważ nie ma 31 czerwca), a ustawa wejdzie w życie dnia 1 lipca.Jeśli umowa zawiera określenia „początek miesiąca”, „środek miesiąca” lub „koniec miesiąca” oznaczają one kolejno pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Przez zwrot „pół miesiąca”rozumieć należy 15 dni (liczone zgodnie z przepisami dot. liczenia terminu określonego w dniach). Jeżeli termin określony w miesiącach nie wymaga konieczności zachowania ciągłości terminu, sformułowanie „miesiąc” należy rozumieć jako 30 dni.

Termin w latachUpływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu. Podobnie jak w przypadku miesięcy, jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu,upływa on z ostatnim dniem miesiąca (ma to miejsce w latach przestępnych, np. w sytuacji kiedy 29 lutego zawarto umowę, na wykonanie której strony mają rok, termin upływa 28 lutego następnegoroku). Jeśli roczny termin nie wymaga zachowania ciągłości, upływ „roku” oznacza upływ 365 dni.

Termin w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotęW sytuacji, w której upływ terminu wypada w dzień ustawo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa w następnym dniu, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes