Zawód – adwokat

Dział spadku w sądzie [WNIOSEK PODZIAŁ SPADKU W SĄDZIE]

&lt![CDATA[

Co ma zawierać wniosek o dział spadku:

określa się żądanie działu spadku, który obejmuje majątek wymieniony w spisie inwentarza, albo wskazany jako przedmiot działu,można też wskazać sposób dokonania działu (chociaż nie jest to konieczne),zamieszcza się dane dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, spisu inwentarza i testamentu (jeżeli był sporządzony),jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że stanowiła własność spadkodawcy,kwotą pieniężną oznacza się wartość dzielonej masy spadkowej.

Informacje dla sądu

Spadkobiercy powinni podać sądowi m.in. informacje, w jaki sposób do tej pory korzystali ze spadku, oraz inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy z nich otrzyma ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, to współspadkobiercy powinni podać, kto je prowadzi lub stale w nim pracuje.

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o:

istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Na żądanie uczestnika działu sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Możliwe są trzy rozwiązania, które mogą być wykorzystywane niezależnie do różnych przedmiotów należących do spadku:

• Przyznanie przedmiotu na własność jednemu ze spadkobierców. Jeśli wartość przedmiotu mieście się w schedzie spadkowej – wówczas nie ma potrzeby spłacania pozostałych spadkobierców. Jeśli jednak sam przedmiot, lub suma przedmiotów przydzielonych jednemu ze spadkobierców przekracza wartość schedy – konieczne będzie „spłacenie” pozostałych uprawnionych.

• Fizyczny podział przedmiotu. Jeśli jest to możliwe, sąd, lub strony w umowie , mogą zdecydować o fizycznym dziale przedmiotu:

przedmiotów oznaczonych co do gatunku (np. zboże, węgiel, drewno) – w zasadzie bez ograniczeńprzedmiotów oznaczonych co do tożsamości (dom, działka ) – o ile jest to możliwe (np. dopuszczalne planem zagospodarowania terenu.)podział rzeczy jest niemożliwy, jeśli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, lub po prostu zdrowym rozsądkiem (nie można np. przepiłować samochodu.)

W ramach podziału nieruchomości budynkowej – można dokonać wydzielenie oddzielnej własności lokalu (np. piętra w domu jednorodzinnym)- o ile jest to zgodne z prawem budowlanym.

• Sprzedaż i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Sąd może orzec o sprzedaży danego przedmiotu , dzieląc kwotę uzyskaną ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców- proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.Zdarza się to w sytuacjach, kiedy nie ma podstaw (lub możliwości- np. spadkobierca jest niewypłacalny) do przekazania przedmiotu na własność jednemu ze spadkobierców, lub do podzielenia fizycznego rzeczy.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes