Zawód – adwokat

Do Sejmu wpłynął projekt PiS ws. publikacji dotychczas niepublikowanych orzeczeń TK

&lt![CDATA[

Treść projektu nie została jeszcze zamieszczona na stronie Sejmu. Jak
mówił podczas konferencji prasowej Marek Ast (PiS), jego klub
zdecydował się na tę nowelizację, by zakończyć spór i „bezzasadne
oskarżenia, że orzeczenia nie są publikowane”.

„Główne założenie (projektu) jest takie, żeby opublikować dotychczas
niepublikowane orzeczenia wydane z naruszeniem prawa przez Trybunał
Konstytucyjny. Te trzy, których domagała się opozycja, ze strony KE też
był taki postulat” – tłumaczył we wcześniejszej rozmowie z PAP.

Jak zaznaczył, „ta publikacja nastąpi z zastrzeżeniami, w jakich
okolicznościach te orzeczenia były wydane, i że z naruszeniem prawa”.

Podczas późniejszej konferencji prasowej wyjaśnił, że chodzi o
publikację orzeczeń TK z marca, lipca i listopada 2016 r. Zapowiedział
też, że po wejściu w życie noweli „błyskawicznie” orzeczenia te zostaną
opublikowane w odpowiednich dziennikach urzędowych.

„Załatwiamy zaległą sprawę, która budziła emocje i która do tej pory
jest podnoszona przez opozycję w formie zarzutu pod adresem premiera, że
nie publikuje tych orzeczeń” – mówił PAP polityk.

„Trzeba mieć pełną świadomość, że dotyczą one (orzeczenia, które mają
być opublikowane – PAP) aktów, które już nie obowiązują więc nie ma już
problemu skutków prawnych” – wskazał.

„Z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja nie będzie miała
jakiegokolwiek znaczenia. Natomiast dla zaspokojenia oczekiwań ze strony
KE podjęliśmy taką decyzję, która – mam nadzieję – zakończy spór wokół
publikacji. To gest z naszej strony” – dodał.

Wszystkie trzy orzeczenia, które według projektu mają zostać
opublikowane, dotyczą nieobowiązujących już przepisów autorstwa PiS
odnoszących się do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Pierwsze z orzeczeń – z 9 marca 2016 r. – dotyczy noweli ustawy o TK z
grudnia 2015 r. autorstwa PiS. Trybunał zakwestionował wówczas m.in.
określenie przez nowelę pełnego składu TK jako co najmniej 13 sędziów;
wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania
wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów
rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK
przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

TK orzekł, że cała nowela narusza konstytucyjne zasady: poprawnej
legislacji, działania organów władzy na podstawie i w granicach prawa,
uchwalania ustaw w trzech czytaniach i porządku prac Sejmu. Według TK
nowela uniemożliwiała TK „rzetelne i sprawne działanie”, ingerowała w
jego niezależność oraz paraliżowałaby jego działania.

Natomiast orzeczenie – z 11 sierpnia 2016 r. – dotyczyło ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym z lipca 2016 r. TK w 12-osobowym składzie uznał
wtedy za niekonstytucyjne m.in.: zasadę badania wniosków w kolejności
wpływu, możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez czterech
sędziów nawet przez pół roku, zobowiązanie prezesa TK, by dopuścił do
orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, wyłączenie wyroku
TK z 9 marca z obowiązku urzędowej publikacji, zapis, że prezes TK
„kieruje wniosek” o ogłoszenie wyroku do premiera.

Natomiast orzeczenie z 7 listopada 2016 r. odnosiło się do przepisów
dotyczących wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału – z lipca 2016 r.

TK uznał, że przepisy są konstytucyjne jednak orzeczenie nie zostało
opublikowane. Wyrok zapadł wtedy nie w pełnym, ale tylko w 5-osobowym
składzie. Stało się tak, gdyż sędzia TK Piotr Pszczółkowski oraz
sędziowie Julia Przyłębska (obecna prezes TK) i Zbigniew Jędrzejewski
oświadczyli, że nie będą orzekać w pełnych składach TK do czasu
dopuszczenia do orzekania pozostałych trzech sędziów wybranych przez
Sejm obecnej kadencji.

Ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał tych sędziów do
orzekania powołując się na rozstrzygnięcie Trybunału, w myśl którego
miejsca te są zajęte przez wybranych w poprzedniej kadencji sędziów, od
których prezydent nie odebrał jednak ślubowania.

Obecnie – od stycznia 2017 r. – funkcjonowanie TK regulują uchwalone w
grudniu 2016 r. trzy ustawy autorstwa PiS: o organizacji i trybie
postępowania przed TK, o statusie sędziów TK oraz Przepisy wprowadzające
obie te ustawy.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes