Zawód – adwokat

Co może zająć komornik? Egzekucja administracyjna z emerytury, renty oraz wynagrodzenia

&lt![CDATA[
Egzekucja z emerytury i renty

W przypadku egzekucji z emerytury lub renty organ egzekucyjny – komornik – informuje właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zajęciu części świadczeń przysługujących zobowiązanemu, która pokryje niezapłacone długi wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji. Poinformowany ZUS ma obowiązek przekazać należną kwotę na rachunek komornika. Jednocześnie jest wezwany do przekazania organowi egzekucyjnemu (w terminie do 7 dni) informacji o wysokości przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiania o każdej zmianie ich wysokości.

Kwota zadłużenia jest potrąca z emerytury lub renty dopiero po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jaką część emerytury lub renty może zająć komornik

1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Wcześniej wynosiła ona 50% najniższej emerytury, tj. 500 złotych. Nowelizacja przepisów ma zwiększyć ochronę świadczeniobiorców przed negatywnymi konsekwencjami zajęcia dochodu.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w przypadku pensji

Postępowania takie mają miejsce m.in. przy dochodzeniu należności
pieniężnych, np. z wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia
emerytalnego oraz z renty socjalnej.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes